About

บริษัท มหัศจรรย์ วิศวกรรม จำกัด ( Mahatsajan Engineering Co.,Ltd)

สถานที่ตั้ง

68/8 ถนนเทพารักษ์ ตาบลบางเมืองใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

ปีที่จัดตั้ง : 2016

ความเชี่ยวชาญ : งานระบบ (ไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล), งานตกแต่งภายนอก (ปรับปรุงภูมิทัศน์ งานสถาปัตย์), งานตกแต่งภายใน (ติดกระจก ฝ้า ปูพื้น ทาสี ฯลฯ), อาคารสูง (สูงเกิน 12 ชั้น), รับเหมาก่อสร้างทั่วไป (มูลค่าโครงการน้อยกว่า 2 ล้านบาท), รับเหมาก่อสร้างทั่วไป (มูลค่าโครงการมากกว่า 2 ล้านบาท), อาคารโรงงาน, สำนักงาน ศูนย์การค้า ศูนย์ประชุม โรงพยาบาล ศาลากลาง, งานติดตั้งเครื่องจักร (แอร์ ปั๊มน้ำ ฯลฯ), บ้าน/อาคารที่อยู่อาศัย

งานปรับปรุงซ่อมแซม ระบบสุขาภิบาล งานเปลี่ยนท่อเมนท่อจ่ายน้ำ ท่อประปา Down Feed,Up Feed, Branch งานเปลี่ยนท่อเมนระบบทำความเย็น Cooling Tower , Water Chiller งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย Wastewater treatment plant งานต่อเติม & งานตกแต่งภายใน เรามีผู้เชี่ยวชาญ Stylist , Architect ทางด้านโครงสร้าง Built Structure และงานต่อเติมภายใน Interior Design ใส่ใจทุกรายละเอียด บริหารงานเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก Customer satisfaction การดำเนินงานโดยเราจะใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาช่วยแก้ปัญหาให้เกิดการใช้งานได้อย่างรวดเร็วและระยะเวลาการใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม โดยคำนึงความพึงพอใจการตอบสนองของลูกค้าเป็นหลัก

 

จุดมุ่งหมาย (Mission)

บริษัท มหัศจรรย์ วิศวกรรม จำกัด ( Mahatsajan Engineering Co.,Ltd) เป็นบริษัทให้บริการเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ต่อเติม งานแก้ไขปรับปรุงระบบสุขาภิบาล พร้อมบริการหลังการขายที่ดี เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าที่ใช้บริการ และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงาน Renovate เป็นอย่างดี ด้านการบริหารองกรณ์ โดยให้สวัสดิการที่ดี รายได้ที่ดี ความก้าวหน้า ในอาชีพการงาน ความมั่นคงแก่ผู้บริหารและพนักงาน

นโยบายคุณภาพ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนา ใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยคุณภาพดี พร้อมบริการหลังการขายที่ดี ส่งมอบสินค้าตรงเวลา เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด และพัฒนาบุคลากร และกระบวนการทางานอย่างต่อเนื่อง

นโยบายด้านบุคคลากร ปัจจุบัน บริษัทอบรมให้พนักงานมีจิตสานึกด้านการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า, มีความรู้ในสินค้าเป็นอย่างดี ,มีคุณธรรม เห็นประโยชน์แก่ส่วนรวมเป็นสาคัญ ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองและ เรียนรู้ ตลอดเวลา โดยบริษัทให้สวัสดิการที่ดี รายได้ดี ให้ความมั่นคง และความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตามความถนัดของแต่ละบุคคล มีการประกันสุขภาพ /ประกันอุบัติเหตุ/ประกันชีวิตเพิ่มเติมจากประกันสังคม, มีการตรวจสุขภาพประจำปี, มีสันทนาการ งานเลี้ยงสังสรรค์ทุกๆ กลางปีและสิ้นปี /งานเลี้ยง ฉลองปีใหม่ มีการจัดการท่องเที่ยวประจำปีของพนักงานทั้งหมด พัฒนาความรู้ ภาษาอังกฤษแก่ นโยบายด้านสังคม สนับสนุน กิจกรรมที่เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมต่างๆ แก่ องค์กรต่างๆ และ สถาบันการศึกษา อาทิ การบริจาคเงิน,การบริจาควัสดุอุปกรณ์ ,การเข้าร่วมแข่งขันกีฬา การกุศลต่างๆ